หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-18 11:17:55

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ได้มอบหมายให้ อ.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ศศิวิมล ว่องวิไล ประธานโครงการภาคพิเศษฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานผลโครงการการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณโรงแรม รามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร