หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.สุเมธ เขียวงามดี ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ฮุนได เมอร์ช้าน มารีน (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายออนไลน์ เรื่อง “Insights Marine Transportation : Thailand Port Logistics & Maritime Connectivity” ให้กับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด 19
ดร.สุเมธ เขียวงามดี ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ฮุนได เมอร์ช้าน มารีน (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายออนไลน์ เรื่อง “Insights Marine Transportation : Thailand Port Logistics & Maritime Connectivity” ให้กับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด 19

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-10 17:27:26

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการสัมมนาด้านโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษา รหัส 63 (รุ่น 6,7) โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก ดร.สุเมธ เขียวงามดี ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ฮุนได เมอร์ช้าน มารีน (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Insights Marine Transportation : Thailand Port Logistics & Maritime Connectivity” บรรยายออนไลน์ให้กับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด 19


Download