หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อ.ศศิวิมล ว่องวิไล ประธานโครงการภาคพิเศษและโครงการความร่วมมือ ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งการเทียบโอนรายวิชาต่าง ๆ แก่นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
อ.ศศิวิมล ว่องวิไล ประธานโครงการภาคพิเศษและโครงการความร่วมมือ ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งการเทียบโอนรายวิชาต่าง ๆ แก่นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 16:30:21

อ.ศศิวิมล ว่องวิไล ประธานโครงการภาคพิเศษและโครงการความร่วมมือ ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งการเทียบโอนรายวิชาต่าง ๆ แก่นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร