หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณาจารย์ประจำหลักสูตร ป.โท MBA (Logistics and Supply Chain Management) นำโดย อ.ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่น 19 รวมทั้งแนะนำเกี่ยวกับวิทยาลัยและการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
คณาจารย์ประจำหลักสูตร ป.โท MBA (Logistics and Supply Chain Management) นำโดย อ.ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่น 19 รวมทั้งแนะนำเกี่ยวกับวิทยาลัยและการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 15:39:09

คณาจารย์ประจำหลักสูตร ป.โท MBA (Logistics and Supply Chain Management)  นำโดย อ.ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตร  กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่น 19 รวมทั้งแนะนำเกี่ยวกับวิทยาลัยและการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร

Binder2.pdf