หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์วทัญญู ชูภักตร์ หัวหน้าแนขงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ได้ประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานของสาขาโดยมีประเด็นสำคัญ
อาจารย์วทัญญู ชูภักตร์ หัวหน้าแนขงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ได้ประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานของสาขาโดยมีประเด็นสำคัญ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 15:36:51

อาจารย์วทัญญู ชูภักตร์ หัวหน้าแนขงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ได้ประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานของสาขาโดยมีประเด็นสำคัญได้แก่ การพัฒนาเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่,ภาวะผู้นำ,ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยร่วมกับนักศึกษา และการนำระบบ Google Classroom มาประยุกต์ใช้การจัดการฐานข้อมูลของสาขาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นระบบ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

1.jpg