หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา หัวหน้าฝ่าย และอาจารย์ประจำหลักสูตร
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา หัวหน้าฝ่าย และอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 15:14:36

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 3605/2563 แต่งตั้งให้ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นั้น

เพื่อให้การบริหารงานภายในของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 31 (2) ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา หัวหน้าฝ่าย และอาจารย์ประจำหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 จึงแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา ประธานหลักสูตร และประธานโครงการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดังรายชื่อต่อไปนี้

7.jpg