หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 3605/2563 แต่งตั้งให้ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงขอแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 4 ราย
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 3605/2563 แต่งตั้งให้ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงขอแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 4 ราย

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 15:32:19

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 3605/2563 แต่งตั้งให้ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานชองวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อทางวิทยาลัยฯ สูงสุด อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ.2558 ข้อที่ 14 วรรคสอง วิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 4 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

3.jpg