หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จำกัด
ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จำกัด

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-21 13:40:53

ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์, อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ, เข้านิเทศนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวีที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จำกัด

5.jpg