หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-21 13:36:50

ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์, อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ, เข้านิเทศนักศึกษาสาขาธุรกิจพาณิชยนาวีที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด

3.jpg