หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 10/2563
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 10/2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-11-17 20:19:35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 10/2563 เพื่อ

   1. รายงานการเตรียมความพร้อมการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

   2. พิจารณาอนุมัติแก้ไขค่าระดับคะแนนในระบบ 

   3. พิจารณาอนุมัติศักยภาพอาจารย์พิเศษ

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องดั๊บเบิ้ลเอ) ชั้น 2 อาคาร 81 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder2.pdf