หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกันเตรียมแปลงดินสำหรับการปลูกสมุนไพร ในแปลงสาธิตปลูกสมุนไพรตามแนวปรัชญาเกษตรพอเพียงร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกันเตรียมแปลงดินสำหรับการปลูกสมุนไพร ในแปลงสาธิตปลูกสมุนไพรตามแนวปรัชญาเกษตรพอเพียงร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:24:33

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกันเตรียมแปลงดินสำหรับการปลูกสมุนไพร ในแปลงสาธิตปลูกสมุนไพรตามแนวปรัชญาเกษตรพอเพียงร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ  ณ  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Binder1.pdf