หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรยายในหัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรยายในหัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:30:15

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่บุคลากรภาคเอกชน และนักศึกษา ณ ห้อง 81305 ชั้น 3 อาคาร 81 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรยายในหัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 และสาขาอาชีพนักบริหารขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 หลังจากการอบรม ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยได้รับการอนุเคราะห์กรรมการคุมสอบจาก นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม มอบหมายให้นายเสมา ขันนาก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เป็นกรรมการดำเนินการทดสอบด้วย

Binder1.pdf