หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เพื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เพื่อ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:29:12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม มอบหมายให้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เพื่อ

   ๑. พิจารณาอนุมัติผลการเรียน

   ๒. พิจารณาอนุมัติแก้ไขค่าระดับคะแนนในระบบ 

   ๓. พิจารณาผลการเรียนเทียบโอนรายวิชา

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องดั๊บเบิ้ลเอ) ชั้น ๒ อาคาร ๘๑ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder4.pdf