หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:27:54

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕

การประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

▶️ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ วิทยาเขตนครปฐม

▶️การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์แมเนจเม้นท์ จำกัด

▶️การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบวงเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

▶️การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การสนับสนุน และส่งเสริมสวัสดิการด้านการศึกษา (ฉบับที่ ๕)

ข้อมูล/ถ่ายภาพ >> สโรชา บินอับดุลเลาะ

Binder3.pdf