หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการภาคพิเศษ (ภาควันอาทิตย์) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการภาคพิเศษ (ภาควันอาทิตย์) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 15:00:16

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการภาคพิเศษ (ภาควันอาทิตย์) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดให้มีการรายงานตัว-มอบตัวนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ (ภาควันอาทิตย์) ซึงถือว่าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษนอกเวลาราชการรุ่นแรกที่จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder2.pdf