หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้แก่นักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้แก่นักศึกษา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:59:30

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้แก่นักศึกษา โดยมี

>>>รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช เป็นประธานกรรมการ

>>>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกูร ลาภธเนศ เป็นกรรมการ

>>>อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ เป็นกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

>>>ผู้ช่วยศาสตรจารย ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ณ ห้อง 2133 ชั้น 3 อาคาร 21 (อาคารศรีจุฑาภา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

Binder1.pdf