หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดการอบรมและวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดการอบรมและวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:56:06

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับ นางสาววรชนาธิป  จันทนู รองผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดการอบรมและวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder2.pdf