หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ ห้องบรรยาย 81302 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ ห้องบรรยาย 81302 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:54:58

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ ห้องบรรยาย 81302 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม


Binder1.pdf