หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณและหลักธรรมาภิบาลสำหรับบุคลากร ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณและหลักธรรมาภิบาลสำหรับบุคลากร ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-09-02 14:29:12

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณและหลักธรรมาภิบาลสำหรับบุคลากร ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา เป็นวิทยากร โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม เป็นการช่วยเสริมสร้างสมรรถนะให้ประพฤติปฎิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล และมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม สามารถกำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีจิตสำนึกในการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

Binder3.pdf