หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตร และทิศทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตร และทิศทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-09-02 14:27:17

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตร และทิศทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ เน้นให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ

Binder2.pdf