หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับมอบหมายจากท่านคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน , วิทยาลัยภาพยนตร์ , ศูนย์การศึกษานครปฐม)
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับมอบหมายจากท่านคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน , วิทยาลัยภาพยนตร์ , ศูนย์การศึกษานครปฐม)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:36:40

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับมอบหมายจากท่านคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน , วิทยาลัยภาพยนตร์ , ศูนย์การศึกษานครปฐม)ในการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ วิทยากรรับเชิญโดย นายชำนิ นิลอรุณ ผอ.กองบริหารงานบุคคล อาจารย์สมปอง วิชุพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์ อาคาร 2 ชั้น 4

Binder2.pdf