หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา โฮม โปร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ ต้อนรับผู้ปกครอง
บรรยากาศ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา โฮม โปร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ ต้อนรับผู้ปกครอง

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:35:31

บรรยากาศ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา โฮม โปร  ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ ต้อนรับผู้ปกครอง

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
กับบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2562 โดย บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา


Binder1.pdf