หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการ วิจัยพัฒนาทุนมนุษย์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐ อย่างเปี่ยมสมรรถภาพ (โครงการการ์ดพลัง Power Card Project)
โครงการ วิจัยพัฒนาทุนมนุษย์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐ อย่างเปี่ยมสมรรถภาพ (โครงการการ์ดพลัง Power Card Project)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:34:18

โครงการวิจัยพัฒนาทุนมนุษย์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐ อย่างเปี่ยมสมรรถภาพ

(โครงการการ์ดพลัง Power Card Project)

มีรูปแบบในการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาความคาดหวังต่ออนาคตในการประกอบอาชีพตามแนวทางการศึกษาเฉพาะด้านและวิเคราะห์และสร้างสมรรถนะหลักของนักศึกษา รวมทั้งกำหนดกลุ่มตัวแทนนักศึกษาที่เรียนวิชาศึกษาด้านโลจิสติกส์ ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติในมหาวิทยาลัย และนำสิ่งที่เรียนมานั้นไปทำงานจริงตามสถานประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างทักษะการทำงานตามความถนัดชอบ เพื่อให้เยาวชนรับรู้และเข้าใจตนเองผ่านกระบวนการศึกษาทั้งในสถานศึกษาและที่ทำงาน ซึ่งไม่เพียงจะเป็นการแก้ปัญหาการผลิตคนไม่ตรงสายงาน หากเป็นการลดปัญหาคนไม่ได้คุณภาพตามวิชาชีพอีกด้วย

โครงการนี้ มุ่งหวังที่จะค้นหาศักยภาพของเยาวชนด้วยการทำงานตามความถนัดชอบ โดยขอบเขตตามความตั้งใจหลักนั้น จัดทำโครงการทั่วประเทศ โดยแบ่งความรับผิดชอบตามภูมิภาคและย่อยลงไปตามลักษณะเฉพาะ ที่จะจัดหาการศึกษาและการทำงานที่สอดคล้องต่อความต้องการของภูมิภาคนั้นๆ อย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น จะมีการขยายโอกาสทางการศึกษาและการทำงานไปสู่ระดับสากลที่สามารถจบไปทำงานได้ตามสายงานที่มีความถนัดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาและความชำนาญอย่างต่อเนื่องตลอดไป

Binder3.pdf