หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ ด้านความปลอดภัยและกฎจราจรในการขนส่งทางถนน ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ ด้านความปลอดภัยและกฎจราจรในการขนส่งทางถนน ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:32:12

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและกฎจราจรในการขนส่งทางถนน ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

Binder1.pdf