หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการศึกษาดูงานการบริหารระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บ.สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
โครงการศึกษาดูงานการบริหารระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บ.สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:29:29

โครงการศึกษาดูงานการบริหารระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บ.สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ตรงจาก หลักสูตรบริหารธุจกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอขอบพระคุณ สหการประมูล e-Auction Supply Chain และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน


Binder1.pdf