หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซํพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ ๑ ในสาขาวิชาควบคุมสินค้าคงคลังให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และบุคคลภายนอก
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซํพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ ๑ ในสาขาวิชาควบคุมสินค้าคงคลังให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และบุคคลภายนอก

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-03 11:55:10

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซํพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ ๑ ในสาขาวิชาควบคุมสินค้าคงคลังให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และบุคคลภายนอก ตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  โดยมี อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้บรรยายและเป็นกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบฯในครั้งนี้


Binder1.pdf