หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุันนทา มอบมหายให้ อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้ามอบกระเช้าและหารือเรื่องงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 กับผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุันนทา มอบมหายให้ อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้ามอบกระเช้าและหารือเรื่องงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 กับผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-01 13:33:52

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุันนทา มอบมหายให้ อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้ามอบกระเช้าและหารือเรื่องงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 กับผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณอุษา คงภักดี คุณสมศักดิ์ พรหมดำ และคุณวรรณี โกมลกวิน สำนักงานพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน