หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 11-14 ธันวาคม2561 ขอขอบคุณโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ให้การตอนรับและสนับสนุน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นอย่างดียิ่ง
วันที่ 11-14 ธันวาคม2561 ขอขอบคุณโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ให้การตอนรับและสนับสนุน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นอย่างดียิ่ง

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-12-20 09:58:56

วันที่ 11-14 ธันวาคม2561 ขอขอบคุณโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ให้การตอนรับและสนับสนุน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นอย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็น ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.ปะทิววิทยา วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ร.ร.ราชประชานุเคราะห์20


Binder2.pdf