หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา09.00 น. อาจารย์ พรพรรณา เล่าประวัติชัยและคณาจารย์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่1และ2 ได้ไปศึกษาดูงานที่บริษัทนทีชัย จำกัด เพื่อบูรณาการกับรายวิชาการจัดการคลังสินค้า
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา09.00 น. อาจารย์ พรพรรณา เล่าประวัติชัยและคณาจารย์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่1และ2 ได้ไปศึกษาดูงานที่บริษัทนทีชัย จำกัด เพื่อบูรณาการกับรายวิชาการจัดการคลังสินค้า

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-12-27 12:50:47

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา09.00 น. อาจารย์ พรพรรณา เล่าประวัติชัยและคณาจารย์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่1และ2 ได้ไปศึกษาดูงานที่บริษัทนทีชัย จำกัด เพื่อบูรณาการกับรายวิชาการจัดการคลังสินค้า การจัดการผลิตและปฏิบัติการ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการจัดการโลจิสติกส์แบบเห็นภาพมากยิ่งขึ้น


Binder1.pdf