หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมตัวแทนอาจารย์จาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) เข้าพบปะหารือแลกเปลี่ยน รวมทั้งเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมตัวแทนอาจารย์จาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) เข้าพบปะหารือแลกเปลี่ยน รวมทั้งเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-05-13 11:11:15

วันที่ 9 พฤษภาคม  2567 ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมตัวแทนอาจารย์จาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) เข้าพบปะหารือแลกเปลี่ยน รวมทั้งเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศที่ดำเนินการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และตอบสนองตามพันธกิจด้านวิจัยและสร้างนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเพื่อผลิตผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศมากยิ่งขึ้น