หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 1-2 เมษายน 2567 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการพิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์ ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพภายในสถานประกอบการ”
วันที่ 1-2 เมษายน 2567 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการพิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์ ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพภายในสถานประกอบการ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 14:01:58

วันที่ 1-2 เมษายน 2567 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการพิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์ ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพภายในสถานประกอบการ” โดยนักศึกษาได้นำเสนอผลงานที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยคณะกรรมการผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาได้แก่ 1) ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2) ผศ.ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 3) ดร.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 4) อาจารย์ สราวุธ พุฒนวล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ 5) ผศ.ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน