หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 4 มีนาคม 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 4 มีนาคม 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-12 10:53:52

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นองค์กรเกียรติยศ ด้านการสนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป