หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > "โครงการอบรมการใช้โปรแกรม FlexSim สำหรับบุคลากรสายวิชาการ"
"โครงการอบรมการใช้โปรแกรม FlexSim สำหรับบุคลากรสายวิชาการ"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-01-12 11:35:28

"โครงการอบรมการใช้โปรแกรม FlexSim สำหรับบุคลากรสายวิชาการ"

ในศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เวลา 09.00 - 16.00น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานเปิดงาน

อบรมหัวข้อ “การใช้โปรแกรม FlexSim Simulation” วิทยากรโดย อาจารย์ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจการทำงาน FlexSim Simulation Software และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น