หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2566
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 22:19:57

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2566

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัย ณ ห้อง 305 ชั้น 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภุฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder47.pdf