หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (สายวิชาการ)
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (สายวิชาการ)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 20:28:52

การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (สายวิชาการ)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "SSRU Towards Digital University" และได้ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ในยุคมหาวิทยาลัยดิจิทัล" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในหัวข้อ "SSRU Digital Transformation สวนสุนันทา การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล"  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในหัวข้อ "การจัดการศึกษาในบริบทมหาวิทยาลัยดิจิทัล" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในหัวข้อ "ยกระดับสมรรถนะงานบริการนักศึกษาในโลกสมัยใหม่" ณ ห้องประชุมใหญ่ Auditorium 1212 ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

Binder28.pdf