หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-06-12 23:35:09

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 

“ตะไคร้”  ผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียงจากผลผลิตประจำท้องถิ่น ของลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ พร้อมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความรู้ ในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียงจากผลผลิตประจำท้องถิ่น “ตะไคร้”  สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การใช้นวัตกรรมการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการสกัดน้ำมันหอมตะไคร้ และต่อยอดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำตะไคร้หอมสูตรยาจีน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อการสร้างรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เพื่อขจัดความยากจนและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ของเกษตรกรในชุมชน (SDGs1) โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจากนวัตกรรมการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่น (SDGs4) เพื่อเพิ่มความสามารถในชุมชนการฟื้นตัวในชุมชน (SDG11) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

Binder6.pdf