หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 15:58:17

“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ........หัวหน้าผู้รับผิดชอบ ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ นำทีมให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสบู่สมุนไพรสำหรับแช่เท้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการจัดการแก้ปัญหาความยากจน โดยเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการขยะที่ดีขึ้นมีความสำคัญต่อสุขภาพและความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ณ เทศบาล 1 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Binder23.pdf