หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การอบรมการใช้โปรแกรมพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (E-Customs)
การอบรมการใช้โปรแกรมพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (E-Customs)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 15:35:26

การอบรมการใช้โปรแกรมพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (E-Customs)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดการอบรมการใช้โปรแกรมพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (E-Customs) ให้กับคณาจารย์วิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณขวัญชัย สายทอง นายกสมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย มาเป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder19.pdf