หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 15:05:58

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ  คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ (4-201) อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder14.pdf