หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > Congratulations คนเก่งโลจิสติกส์
Congratulations คนเก่งโลจิสติกส์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 14:11:08

????  ✨⭐ Congratulations ????????⭐

ประกาศผลรางวัลงานวิจัยดีเด่นของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

????อันดับ 1 

เงินรางวัล 2,000 บาท

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาคลังสินค้าอะไหล่จักรยานไฟฟ้า ณ บริษัท ABC จำกัด

???? โดย นางสาวภาวิณี กิจบำรุง, นางสาวมาริศา คำกัลยา, นางสาววรพร ฉิมพาลี และ นางสาววณิษา ภางาม

???? ที่ปรึกษา : อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล

...............................................

???? อันดับ 2

เงินรางวัล 1,500 บาท

การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับคัดแยกขนาดไข่ไก่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

????  โดย นางสาวกุลธิดา สุเหร็น, นายรัตน์สถิตย์ ถูละพัฒน์, นางสาวพิชามญชุ์ เพิ่มเพียรสิน และ นางสาวมณีรัตน์ แสงทอง

???? ที่ปรึกษา : อาจารย์ศิริอร สนองค์

...............................................

???? อันดับ 3

เงินรางวัล 1,000 บาท

การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) 

ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ผู้ผลิตแผ่นอลูมิเนียม (ม้วนคอยล์) 

สำหรับทำหลังคาเมทัลชีท กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด

????  โดย นางสาวอรนภา สุดจิตรจูล, นางสวจุฑาทิพย์ กันทะกาลัง, นางสาวขนิษฐา ทองดอนอ่ำ และนางสาวปนัดดา สายัณห์

???? ที่ปรึกษา : อาจารย์ศิริอร สนองค์

Binder6.pdf