หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจพาณิชนาวี ชั้นปีที่ 3
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจพาณิชนาวี ชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-04-10 16:31:18

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจพาณิชนาวี ชั้นปีที่ 3  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย บรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคุณอาทิตย์ การดิ้น ตำแหน่ง Senior Transport Manager & Logistics บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา  ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder32_compressed.pdf