หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมหารือความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME
การประชุมหารือความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-04-10 15:52:00

ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ อาจารย์ปิติพจน์ แซ่เล็ก เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการหารือร่วมกัน 4 ฝ่าย คือ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดย คุณวัชระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการฯ และคุณนิธิวดี สมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่าย 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.) โดย ดร.ชลากร อุดมรักษากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในประเด็นความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการสร้างสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ณ ห้องประชุมกรุงเทพ 3 เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Binder27.pdf