หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมชี้แจงแนวทางการนำเสนองานวิจัย ณ ประเทศเกาหลีใต้
การประชุมชี้แจงแนวทางการนำเสนองานวิจัย ณ ประเทศเกาหลีใต้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-02-13 14:53:08

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการนำเสนองานวิจัย ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับบุคลากรวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 207 และในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder17.pdf