หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในยุคดิจิทัล
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในยุคดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-02-13 10:39:05

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมผูู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในยุคดิจิทัล โดยวิทยากรผูู้เชี่ยวชาญ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 57 ห้อง 5724 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Binder7.pdf