หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เพิ่มศักยภาพของการทำงาน...เรียนรู้ในสิ่งจำเป็น !!
เพิ่มศักยภาพของการทำงาน...เรียนรู้ในสิ่งจำเป็น !!

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-02-13 10:32:31

เพิ่มศักยภาพของการทำงาน...เรียนรู้ในสิ่งจำเป็น !!

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 พร้อมจัดสอบตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ในระดับที่สูงขึ้น ผลักดันและขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรทักษะวิชาชีพ

Binder6.pdf