หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านการประกอบรถยนต์ และการฝึกอบรมบุคลากร ณ โรงงาน Perodua Car Manufacturing ณ Faculty of Engineering เมือง Rawang รัฐ Selangor ประเทศมาเลเซีย
การศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านการประกอบรถยนต์ และการฝึกอบรมบุคลากร ณ โรงงาน Perodua Car Manufacturing ณ Faculty of Engineering เมือง Rawang รัฐ Selangor ประเทศมาเลเซีย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-02-13 10:13:07

ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ดร. วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยผู้บริหารจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านการประกอบรถยนต์ และการฝึกอบรมบุคลากร ณ โรงงาน Perodua Car Manufacturing ณ Faculty of Engineering เมือง Rawang รัฐ Selangor ประเทศมาเลเซีย

การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานร่วมกับระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ Smart Manufacturing Research Institute (SMRI), Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยต่อไป

Binder4.pdf