หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยร่วม (Joint Research) กับศูนย์ Smart Manufacturing Research Institute (SMRI)
การประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยร่วม (Joint Research) กับศูนย์ Smart Manufacturing Research Institute (SMRI)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-02-13 10:06:04

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ดร. วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยผู้บริหารจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยร่วม (Joint Research) กับศูนย์ Smart Manufacturing Research Institute (SMRI) โดยมี Ir.Dr.Noor Mohd Salleh, Deputy Director SMRI และ Assoc.Prof.Dr.Mohd Rizaimy Shaharudin, Deputy Director Logistics & Transportation เข้าต้อนรับ และหารือ ณ Faculty of Engineering เมือง Shah Alam รัฐ Selangor ประเทศมาเลเซีย

ข้อสรุปจากการประชุม ได้แก่  

1. ในช่วงเดือนเมษายนนี้ จะมีการร่วมลงนามใน MOA ด้านการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ UiTM จำนวน 4 MOA  

2. คณาจารย์จากวิทยาลัยโลจิสติกส์จำนวน 5 ท่านจะเข้าร่วมในกระบวนการวิจัยร่วมกับสถาบัน SMRI ในครั้งนี้  

3. การร่วมดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ UiTM ในช่วงปี 2566

Binder3.pdf