หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > CLS SSRU X UiTM
CLS SSRU X UiTM

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-02-13 09:57:01

ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบ Professor Dr.Ahmad Naqiyuddin Bakar, Director of Strategic Partnership, UiTM Global, Universiti Teknologi MARA (UiTM) เพื่อหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ UiTM ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ Universiti Teknologi MARA (UiTM) เมือง Shah Alam รัฐ Selangor ประเทศมาเลเซีย

Binder2.pdf