หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)”
“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-01-15 10:54:27

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทีมงาน ติดตามผลการผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 1 และ 2 (U2T For BCG) ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร และการขอ GMP สำหรับสถานที่ การขอเลข อย. (สำหรับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร บ้านไร่ห่มรัก) โดยมีการตรวจสอบ GMP 420 และตรวจสอบข้อบังคับใช้กับสถานที่ผลิตอาหาร ตลอดจนการตรวจสอบประเมินตนเอง ซึ่งทีมผู้ดำเนินโครงการได้ออกแบบปรับแปลนแผนผังการขออนุญาตสถานที่การผลิต และเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบสถานที่ และการขอ อย. ซึ่งได้สรุปผลการตรวจสอบ “ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรบ้านไร่ห่มรัก ผ่านได้รับ ฉลาก อย. และ GMP 420”


Binder17.pdf