หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-11-15 02:54:19

"ทุกคนต้องรู้จัก สวนสุนันทา" กับการพลิกโฉมรูปแบบการประชาสัมพันธ์

หนึ่งในนโยบายสำคัญของการประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายในหัวข้อ “เปลี่ยนแปลงอย่างไร ให้อยู่รอด” ทั้งยังมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกับขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยทีมผู้บริหาร รองอธิการบดี ณ ห้องประชุมใหญ่ Auditorium 1212 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder27_compressed (1).pdf